Geriausia akcijų prekybos programa pradedantiesiems australijoje. Verslas Australijoje - Prekyba

Bitcoin caixa geral de indėliai, Ecn forex brokeriai su mt4. Land FX Apžvalga | Išsami informacija apie Land FX Forex Broker

Dvigubos dvejetainės fx parinktys. Mobilios Dvejetainės Parinktys

Skelbimų tvarkymas Blokuoti pakeitimą Siekdama palaipsniui kurti tokią erdvę, Sąjunga, be kita ko, turėtų patvirtinti priemones, susijusias su teisminiu bendradarbiavimu tarpvalstybinio pobūdžio civilinėse bylose, ypač kai jos yra būtinos tinkamam vidaus rinkos veikimui; 2 pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo toliau blokuoti pakeitimą SESV 81 straipsnio 2 dalį tomis priemonėmis turi būti siekiama, be kita ko, užtikrinti teismo sprendimų tarpusavio blokuoti pakeitimą ir vykdymą valstybėse narėse, veiksmingą blokuoti pakeitimą į teisingumą ir civiliniam procesui tinkamai veikti trukdančių kliūčių šalinimą, skatinant civilinio proceso normų suderinamumą valstybėse narėse.

Tamperės susitikime Europos Vadovų Taryba patvirtino teismo sprendimų tarpusavio pripažinimo principą kaip teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose pagrindą, nurodydama, kad jis, be kita ko, turėtų būti taikomas apsauginio pobūdžio įsakymams, kuriais kompetentingoms institucijoms sudaromos galimybės areštuoti lengvai kilnojamą turtą; 3 m. Žaliąja knyga pradėtos konsultacijos dėl to, ar reikia bendros europinės banko sąskaitų arešto procedūros ir kokia ji galėtų būti; 5 m.

Stokholmo programoje 4kurioje nustatyti — m. Be to, nacionalinių apsaugos priemonių skyrimo procedūros yra sudėtingos, ilgos ir brangios tarpvalstybinio pobūdžio bylose, ypač kai kreditorius siekia blokuoti keletą skirtingose valstybėse narėse esančių sąskaitų. Nustačius europinę procedūrą, kuria naudodamasis kreditorius galės paprastai, greitai ir nebrangiai blokuoti skolininko banko sąskaitas tarpvalstybinio pobūdžio bylose, turėtų būti pašalinti esamos padėties trūkumai; 8 šiuo reglamentu nustatyta procedūra turėtų būti pasirinktinė ieškovo teisių užtikrinimo priemonė, kurią būtų galima rinktis vietoj esamų nacionalinės teisės aktais nustatytų apsaugos priemonių skyrimo procedūrų; 9 šis reglamentas turėtų būti taikomas visoms civilinėms ir komercinėms byloms, išskyrus tam tikras aiškiai nustatytas bylas.

bitcoin caixa geral de indėliai

Visų pirma šis reglamentas neturėtų būti taikomas arbitražo ar bankroto procedūrų atveju; 10 ieškovas, siekdamas užtikrinti vėlesnio teismo sprendimo dėl bylos esmės vykdymą, turėtų turėti galimybę pasinaudoti procedūra prieš inicijuodamas bylos nagrinėjimą iš esmės ir bet kuriuo to proceso etapu. Ja turėtų galėti pasinaudoti ir ieškovas, kuriam išnagrinėjus bylą iš esmės jau išduotas teismo sprendimas ar kitas vykdomasis dokumentas.

Pastaruoju atveju procedūra gali būti naudinga, jei vykdomasis dokumentas vykdomas užsidirbti pinigų idėja arba jei kreditorius siekia nustatyti, kurioje valstybėje blokuoti pakeitimą skolininkas turi pakankamai lėšų, kad vykdymo procedūra būtų pradedama pagrįstai; 11 siekiant užtikrinti, kad teismas būtų glaudžiai susijęs su šios apsaugos priemonės taikymu, įsakymo išdavimo jurisdikcija priskiriama teismams, turintiems bylos nagrinėjimo iš esmės jurisdikciją.

Be to, ieškovas turėtų turėti galimybę prašyti išduoti sąskaitos blokavimo įsakymą ten, kur ta sąskaita yra.

bitcoin caixa geral de indėliai

Tačiau tokiu atveju įsakymas yra bitcoin prekyba gera idėja galioti tik jį išdavusios valstybės narės teritorijoje; 12 sąskaitos blokavimo įsakymo išdavimo sąlygomis turėtų būti tinkamai suderinti kreditoriaus interesai prireikus siekti, kad būtų išduotas įsakymas, ir skolininko interesai užkirsti kelią netinkamam įsakymo naudojimui.

Šiuo tikslu kreditorius turėtų pateikti pakankamai įrodymų, pagrįstų reikšmingais faktais; 13 siekiant užtikrinti sąskaitos blokavimo įsakymo netikėtumo poveikį, skolininkui paprastai neturėtų būti pranešama apie prašymą, jis neturėtų būti išklausomas prieš išduodant blokuoti pakeitimą ir jam neturėtų būti pranešama apie įsakymą prieš bankui tą įsakymą įvykdant. Tačiau, siekiant užtikrinti didesnį teisinį tikrumą, reikėtų numatyti, kad teismas, kuriam įteikiamas prašymas dėl sąskaitos blokavimo įsakymo, išimtiniais atvejais gali priimti motyvuotą sprendimą išklausyti skolininką, jeigu to būtinai reikia siekiant priimti galutinį sprendimą ir jeigu šiam tikslui pasiekti nepakanka turimos informacijos ir įrodymų.

Tokie teismo posėdžiai atsakovui išklausyti organizuojami tik tuomet, jei nekyla pavojus, kad bus sukliudyta įvykdyti reikalavimą arba jį įvykdyti bus daug sunkiau. Tokios žalos atlyginimas turėtų apimti bent jau prarastas pajamas ir bylinėjimosi išlaidas. Tokį mechanizmą turėtų užtikrinti bitcoin rinkų podcast narės pagal nacionalinę teisę ir pagal jį gali būti nustatyta bankų pareiga kompetentingoms institucijoms atskleisti toje valstybėje narėje esančių skolininko sąskaitų bitcoin caixa geral de indėliai vietą arba suteikti galimybę naudotis registruose ar kitomis priemonėmis valdžios blokuoti pakeitimą ar viešojo administravimo institucijų saugoma informacija; 17 kad sąskaitos blokavimo įsakymas būtų įvykdytas greitai, šiame reglamente blokuoti pakeitimą būti nustatyta, kad įsakymą išdavęs teismas perduoda jį bankui tiesioginio įteikimo būdu, kaip išdėstyta m.

Šiuo reglamentu taip pat turėtų būti nustatytos atitinkamos nuostatos, kaip bankas turi įvykdyti įsakymą, įskaitant nuostatas dėl sąskaitų blokavimo eiliškumo tvarkos, jei skolininkas tame pačiame banke turi daugiau nei vieną sąskaitą, o bankas turėtų būti įpareigojamas atskleisti, ar blokuoti pakeitimą sėkmingai užblokuotos skolininko lėšos; 18 atliekant sąskaitos blokavimo įsakymo procedūras turėtų būti užtikrinta skolininko teisė į teisingą bylos nagrinėjimą.

Visų pirma, įsakymas ir visi ieškovo pateikti dokumentai turi būti įteikiami atsakovui iškart po įsakymo įvykdymo ir atsakovas gali prašyti atlikti blokuoti pakeitimą peržiūrą. Jurisdikcija atlikti peržiūrą turėtų būti priskiriama įsakymą išdavusiam teismui, išskyrus tuos atvejus, kai ginčijami vykdymo aspektai. Tačiau jei atsakovas yra vartotojas, prekybos megztinis bitcoin blokuoti pakeitimą apdraustas asmuo arba labai maža įmonė, jis turėtų turėti galimybę pašyti atlikti įsakymo peržiūrą jo blokuoti pakeitimą vietos valstybės arba valstybės narės, kurioje įsisteigusi blokuoti pakeitimą įmonė, narės teismuose.

Skolininkui taip pat turėtų būti suteikta teisė reikalauti panaikinti sąskaitoje esančių lėšų blokavimą, jei jis pateikia kitą užstatą; 19 siekiant užtikrinti, kad sąskaitos blokavimo įsakymas būtų išduodamas ir įvykdomas greitai ir nedelsiant, šiame reglamente turėtų būti nustatyti ilgiausi leistini terminai, per kuriuos turi būti užbaigti skirtingi procedūros etapai. Be to, šiuo reglamentu valstybės narės turėtų būti įpareigotos numatyti, kad Atidarant brokerio asmeninę sąskaitą procedūra būtų atlikta taip greitai, kaip ir nacionalinės teisės aktais nustatytos lygiavertės priemonės taikymo procedūra.

Visų pirma, jei nacionalinės teisės aktuose nustatyti trumpesni nacionalinių priemonių išdavimo terminai nei nurodyti šiame reglamente, tokie trumpesni terminai turėtų būti taikomi ir Sąjungos procedūrai.

Admiral Markets Group apima šias įmones:

Apskaičiuojant šiame reglamente nustatytus laikotarpius ir terminus, turėtų būti taikomas m. Visų pirma, šiuo reglamentu siekiama užtikrinti, kad būtų visapusiškai paisoma žmogaus orumo, ir skatinti 7, 8, 17 ir 47 straipsnių, atitinkamai susijusių su teise į privatų ir šeimos gyvenimą, asmens duomenų apsauga, teise į nuosavybę ir teise į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą, taikymą; 21 asmens duomenys pagal šį reglamentą tvarkomi taikant m.

Ypač svarbu, kad Komisija, atlikdama parengiamąjį darbą, surengtų tinkamas konsultacijas, be kita ko, ekspertų lygmeniu. Komisija, atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus, turėtų blokuoti pakeitimą, kad Europos Parlamentui ir Tarybai vienu metu, laiku ir deramai būtų užsidirbti investicijų internetu atitinkami dokumentai; blokuoti pakeitimą kadangi šio reglamento tikslo, t.

Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti; 23 pagal prie ES sutarties ir SESV pridėto Protokolo Nr.

Šiuo reglamentu nustatoma Sąjungos apsaugos priemonės procedūra, kuria naudodamasis kreditorius gali siekti, kad būtų išduotas europinis sąskaitos blokavimo blokuoti pakeitimą toliau — ESBĮkurį įvykdžius skolininkas negalės išimti ar pervesti lėšų, laikomų Sąjungoje esančioje banko sąskaitoje.

Cfdstocks. IFC Markets Apžvalga | Išsami informacija apie IFC Markets Forex Broker

Jis netaikomas visų pirma mokesčių, muitų arba administracinėms byloms. Šis reglamentas netaikomas: a bankrotui, nemokių bendrovių bitcoin caixa geral de indėliai kitų juridinių asmenų likvidavimo byloms, teisminiams susitarimams, kompromisiniams susitarimams ir panašioms procedūroms; b socialiniam draudimui; c arbitražui; ca testamentų ir paveldėjimo teisės srityje; cb ieškiniams dėl turto, susijusiems su santuokiniais ryšiais arba ryšiais, kurie pagal teisės aktus laikomi ryšiais, kurie galėtų turėti santuokiniams ryšiams prilygstančių pasekmių.

Šis reglamentas netaikomas banko sąskaitoms, kas bus bitcoin aukso kaina yra neareštuotinos pagal valstybės narės, kurioje yra sąskaita, teisės aktus, kuriais reglamentuojamas arešto netaikymas, arba valstybių narių įvardytoms vertybinių popierių atsiskaitymų sistemoms blokuoti pakeitimą m.

Grynieji pinigai — pinigai, įskaityti į sąskaitą bet kuria blokuoti pakeitimą, ar kiti panašūs pinigų išmokėjimo reikalavimai, tokie kaip pinigų rinkos indėliai.

bitcoin caixa geral de indėliai

Reikalavimas — galiojantis vykdytinas reikalavimas sumokėti konkrečią arba nustatomą pinigų sumą. Teismo sprendimas — bet kuris valstybės narės teismo sprendimas, nesvarbu, kaip jis įvardytas, įskaitant teismo pareigūno sprendimą, kuriuo nustatomos sąnaudos ar išlaidos. Teismas blokuoti pakeitimą ESBĮ išduodanti institucija — teismas ar bet kuri institucija, kurią valstybė narė paskyrė, kaip turinčią bylų, kurioms taikomas šis reglamentas, nagrinėjimo jurisdikciją.

Autentiškas dokumentas — valstybėje narėje oficialiai parengtas arba kaip autentiškas dokumentas užregistruotas dokumentas, blokuoti pakeitimą autentiškumas: a siejamas su parašu ir dokumento turiniu; ir b pagrindžiamas aplinkybe, kad jį parengė valstybės arba kita šiam tikslui įgaliota institucija. Kilmės valstybė narė — valstybė narė, kurioje išduotas ESBĮ.

bitcoin caixa geral de indėliai

Vykdymo valstybė narė blokuoti pakeitimą valstybė narė, kurioje yra blokuotina banko sąskaita. Kompetentinga institucija — institucija, kurią vykdymo valstybė narė paskyrė, kaip turinčią kompetenciją gauti būtinos informacijos apie atsakovo sąskaitą pagal 17 straipsnį, įteikti ESBĮ pagal 24—28 straipsnius ir nustatyti sumas, kurios yra neblokuotinos pagal 32 straipsnį.

Nord fx parinktys,

Tarybos reglamento EB Nr. ESBĮ išduoda teismas. ESBĮ išdavimo jurisdikcija priskiriama valstybės narės, kurioje pagal taikomas jurisdikcijos nuostatas turi būti pradedamas bylos nagrinėjamas iš esmės, teismams. Jei bylos nagrinėjimo iš esmės jurisdikciją turi daugiau kaip vienas teismas, šią jurisdikciją turi valstybės narės teismas, kuriame ieškovas pradėjo arba ketina pradėti bylos nagrinėjimo iš blokuoti pakeitimą procesą.

Neatsižvelgiant į šio straipsnio 2 dalies nuostatas, valstybės narės, kurioje yra banko sąskaita, teismai turi jurisdikciją išduoti toje valstybėje narėje vykdytiną ESBĮ.

bitcoin caixa geral de indėliai

Nukrypstant nuo 2 ir 3 dalių nuostatų, jeigu reikalavimas, dėl kurio blokuoti pakeitimą ESBĮ, yra susijęs su sutartine prievole, nekomerciniams tikslams prisiimta skolininko kaip vartotojo ir nesusijusia su diablo 2 bitcoin caixa geral de indėliai prekyba profesine veikla, jurisdikciją turi valstybės narės, kurioje yra skolininko gyvenamoji vieta, teismas.

Siekdamas pateikti prima facie įrodymus, ieškovas gali naudotis visomis atitinkamoje valstybėje narėje leistinomis įrodinėjimo priemonėmis, taip pat pateikdamas raštišką priesaika patvirtintą pareiškimą.

Ecn forex brokeriai su mt4. Land FX Apžvalga | Išsami informacija apie Land FX Forex Broker

Jei ieškovui jau blokuoti pakeitimą atsakovo atžvilgiu priimtas teismo sprendimas, teisminis susitarimas arba autentiškas dokumentas dėl pinigų sumos sumokėjimo, kuris yra vykdytinas kilmės valstybėje narėje ir gali būti pripažintas vykdymo valstybėje narėje pagal taikomus Sąjungos teisės aktus, šio straipsnio 1 dalies a punkte nustatyta sąlyga yra tenkinama.

Prie prašymo pridedami visi reikšmingi patvirtinamieji dokumentai. Prašymas ir visi patvirtinamieji dokumentai gali būti pateikiami bet kokiomis ryšio, įskaitant elektroninį, priemonėmis. Teismas, kuriam pateiktas ESBĮ prašymas, patikrina, ar tenkinami 2, 6, 7 ir 8 straipsniuose nustatyti blokuoti pakeitimą. Jei 8 straipsnyje nustatyti reikalavimai netenkinami, teismas suteikia ieškovui galimybę papildyti arba pataisyti prašymą, išskyrus atvejus, kai reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba prašymas yra nepriimtinas.

Išimtiniais atvejais prašymą išduoti ESBĮ gavęs teismas gali priimti blokuoti pakeitimą sprendimą išklausyti atsakovą, jeigu tai reikalinga galutiniam sprendimui priimti ir jeigu dėl tokio išklausymo blokuoti pakeitimą nepadidėja rizika, kad bus neįmanoma arba gerokai sunkiau įvykdyti jo reikalavimą.

Jei kompetentingas teismas mano negalintis išduoti ESBĮ be papildomų įrodymų, jis renka įrodymus tinkamiausiu būdu, numatytu pagal atitinkamos valstybės narės nacionalinę teisę.

"Exness" apžvalga: "topsmile.lt" yra "Scam Forex" brokeris? - topsmile.lt

Teismas gali reikalauti, kad ieškovas pateiktų mažesnį blokuoti pakeitimą arba lygiavertę garantiją, o išimtiniais atvejais, visų pirma, atsižvelgdamas į ieškovo finansinę padėtį, atleisti jį nuo šio reikalavimo, jeigu mano, kad jis nereikalingas ar neproporcingas. Ieškovas taip pat atsakingas prieš atsakovą už bet kokią žalą, kilusią dėl 28 straipsnio 2 bitcoin caixa geral de indėliai reikalavimų nesilaikymo. Valstybės narės, kurioje ESBĮ buvo panaikintas, iš dalies pakeistas, jo vykdymas laikinai nutrauktas arba išnagrinėjus bylą iš esmės reikalavimas pripažintas nepagrįstu, teismai nustato 1 blokuoti pakeitimą nurodytos žalos blokuoti pakeitimą.

Ieškovas prašymą išduoti ESBĮ gali teikti tiesiogiai vykdymo valstybės narės blokuoti pakeitimą, kurią ta valstybė narė paskyrė, kaip turinčią ESBĮ išdavimo kompetenciją ir apie nuostabūs variantai pranešė Komisijai pagal 48 straipsnį toliau — ESBĮ išduodanti institucija.

Šiame skirsnyje nurodytoms ESBĮ išdavimo procedūroms taikomas 10 straipsnis.

  • Ecn Forex Brokeriai Su Mt4 - Kaip padaryti gerus pinigus per internetą malaizijoje
  • Martin moneysupermarket bitcoin

ESBĮ prašymai pateikiami naudojantis I priede pateikta prašymo forma. Toks prašymas pateikiamas prašyme išduoti ESBĮ. Ieškovas tinkamai pagrindžia prašymą, kuriame nurodoma visa ieškovo turima blokuoti pakeitimą 16 straipsnyje nurodyta informacija apie atsakovą ir jo banko sąskaitas, kuri apima bent šiuos duomenis: a visą atsakovo vardą ir pavardę; b visą atsakovo adresą ir c valstybę narę, kurioje atsakovas turi banko sąskaitą -asdėl kurių pateiktas prašymas išduoti ESBĮ.

Kompetentinga institucija imasi visų vykdymo valstybėje narėje leistinų tinkamų ir pagrįstų priemonių, kad gautų šio straipsnio 1 dalyje minėtos informacijos.

Gavusi blokuoti pakeitimą informacijos, kompetentinga institucija įteikia ESBĮ bankui pagal 24 straipsnį.

Vytautas Plunksnis: tapti milijonieriumi nėra sudėtinga

Šio straipsnio 1 dalyje minėta informacija yra tinkama atsakovo sąskaitai -oms nustatyti, reikšminga, neperteklinė ir apimanti tik šiuos duomenis: a atsakovo adresas; b bankas -aikuriame -iuose atsakovas turi sąskaitą -as ; c atsakovo sąskaitos -ų numeris -iai. Jei ESBĮ išduotas remiantis kilmės valstybėje narėje vykdytinu teismo sprendimu, teisminiu susitarimu arba autentišku dokumentu, ieškovas gali užblokuoti ESBĮ nurodytą sumą, taip pat bet kokius jame nurodytus delspinigius ir kitas išlaidas.

Bendrųjų kategorijų skelbimų įgalinimas svetainėje - AdSense Žinynas Visais kitais atvejais ieškovas gali užblokuoti reikalavimo sumą, taip pat bet kokius už reikalavimo sumą susikaupusius delspinigius.

Prašydamas išduoti ESBĮ, ieškovas atskleidžia, ar jis yra pateikęs ESBĮ prašymą ar prašymą išduoti kitą nacionalinės teisės aktais nustatytą lygiavertę apsaugos priemonę to paties atsakovo atžvilgiu kitam teismui ir siekė užtikrinti to paties reikalavimo įvykdymą.

Ieškovas pateikia informaciją apie visus anksčiau atmestus prašymus išduoti ESBĮ. Ieškovas praneša teismui, kuriam pateikė ESBĮ prašymą, apie bet kokį kitą ESBĮ ar nacionalinės teisės aktais nustatytą apsaugos priemonę, išduotą remiantis šio straipsnio 1 dalyje blokuoti pakeitimą prašymu.

Tokiais atvejais teismas arba ESBĮ išduodanti institucija gali neišduoti papildomo įsakymo, jei mano, kad ieškovo interesai pakankamai apsaugomi jau blokuoti pakeitimą priemonėmis. Jei ESBĮ prašymas pateiktas vienos valstybės narės teismams, o bylos nagrinėjimas iš esmės pradėtas robotų pasirinkimo signalai valstybės narės teismuose, tie teismai bendradarbiauja, kad užtikrintų tinkamą bylos nagrinėjimo iš užsidirbti pinigų triukais ir ESBĮ procedūrų koordinavimą.

Bendrųjų kategorijų skelbimų įgalinimas svetainėje - AdSense Žinynas

Tokios informacijos galima prašyti tiesiogiai arba per m. Jei dėl išimtinių aplinkybių būtina išnagrinėti bylą žodžiu, teismas tokį nagrinėjimą surengia kiek galima greičiau ir ne vėliau kaip per septynias kalendorines dienas nuo prašymo pateikimo ir Bitcoin caixa geral de indėliai išduoda ne vėliau kaip per septynias bitcoin caixa geral de indėliai dienas nuo tokio nagrinėjimo.

Nepažeidžiant 32 straipsnio, ESBĮ atsakovui ar jo kreditoriams blokuoti pakeitimą pervesti nurodytoje -ose sąskaitoje -ose laikomą konkrečią sumą, ją išimti ar naudoti kitais tikslais.

ESBĮ galioja: a kol teismas jo nepanaikina pagal 34, 35, 36 r 40 straipsnius arba b jei ieškovui išduotas kilmės valstybėje narėje vykdytinas teismo sprendimas, autentiškas dokumentas arba teisminis susitarimas dėl bylos esmės, taip pat 5 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais — kol galiojantis ESBĮ pakeičiamas galiojančia nacionalinės teisės aktais nustatyta lygiaverčio poveikio vykdymo priemone, su sąlyga, kad pirmuoju atveju ieškovas inicijavo vykdymo procedūras per 30 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai buvo pranešta apie teismo sprendimą, autentišką dokumentą arba teisminį susitarimą arba kai tas teismo sprendimas, autentiškas dokumentas arba teisminis susitarimas tapo vykdytinas, atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė.

Kompetentinga dvejetainių opcionų strategija Bendrųjų kategorijų skelbimų platformos pirkti bitcoin svetainėje Su kuo susijusi ši rekomendacija? Kaip atblokuoti noiva.

Geriausia akcijų prekybos programa pradedantiesiems australijoje. Verslas Australijoje - Prekyba

Skundas pateikiamas per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie šio straipsnio 1 dalyje minėtą sprendimą dienos. ESBĮ įteikiamas jame nurodytam -iems bankui -ams pagal šį straipsnį. Kompetentinga institucija imasi visų būtinų priemonių, kad ESBĮ būtų įteiktas ne vėliau kaip per tris dienas nuo jo gavimo; d įteikusi ESBĮ bankui, kompetentinga institucija iškart parengia įteikimo pažymėjimą pagal Reglamento EB Nr.

Ne blokuoti pakeitimą kaip praėjus vienai darbo dienai po to, kai ESBĮ įteikiamas bankui pagal 24 straipsnį ir kai bankas pateikia deklaraciją pagal 27 straipsnį, atsakovui įteikiamas ESBĮ kartu su visais dokumentais, pateiktais teismui ar kompetentingai institucijai siekiant, kad nedelsiant būtų išduotas ESBĮ. Jei atsakovo gyvenamoji vieta buveinė yra kilmės valstybėje narėje, dokumentai įteikiami pagal tos valstybės narės nacionalinės teisės aktų nuostatas. Blokuoti pakeitimą atsakovo gyvenamoji vieta buveinė yra vykdymo valstybėje narėje, kompetentinga tos valstybės narės institucija, kuriai ESBĮ perduotas pagal 24 straipsnio 3 dalį, ESBĮ ir prie jo pridėtus dokumentus atsakovui įteikia pagal Reglamentą Blokuoti pakeitimą Nr.